Αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής (ΔΠΑΣΔ) για την περίοδο 2023-2032


Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής (ΔΠΑΣΔ) για την περίοδο 2023-2032. Το σχετικό αρχείο μπορεί να ανακτηθεί από τον παρακάτω σύνδεσμο. 

Αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής (ΔΠΑΣΔ) για την περίοδο 2023-2032 

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο (ΔΣΔ) έχει συμβουλευτεί όλους τους σχετικούς χρήστες του συστήματος όπως απαιτείται από την Ρυθμιστική Απόφαση 04/2022 με τίτλο «Περι θέσπισης βασικών αρχών για τη διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής» για την εκπόνηση του ΔΠΑΣΔ. Ενημερωτικά, η διαβούλευση πραγματοποιήθηκε με την ενημέρωση όλων των σχετικών χρηστών μέσω παρουσίασης του ΔΠΑΣΔ διαδικτυακά στις 02/12/2022. Η περίοδος υποβολής σχολίων διήρκεσε από τις 02/12/2022 μέχρι και τις 13/12/2022.