Εγκατάσταση νέου ΦΒ συστήματος 425 kW, στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ

Στο πλαίσιο προγραμματισμού της ΑΗΚ για αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) συστήματος ισχύος 425 kW, στα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στην οδό Αμφιπόλεως, στο Στρόβολο. 

Το έργο αποτελείται από τρία υποσυστήματα:  Στην κυρτή οροφή του κτηρίου, στα σκίαστρα της νότιας όψης του και στο χώρο στάθμευσης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών.   

Για την κατασκευή του έργου προκηρύχθηκε διαγωνισμός ο οποίος κατακυρώθηκε στην εταιρεία που υπέβαλε την καλύτερη τεχνοοικονομική προσφορά.  Παρόλη την τεχνική πολυπλοκότητα και τα περιοριστικά μέτρα που επικρατούσαν λόγω πανδημίας, οι εργασίες  ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. 

Το όλο σύστημα σχεδιάστηκε με γνώμονα την αρμονική ενσωμάτωση στο κτήριο και την υποστήριξη της λειτουργικότητας του.  Οι πελάτες της ΑΗΚ έχουν πλέον σκιασμένο χώρο στάθμευσης για την καλύτερη τους εξυπηρέτηση τους και παράλληλα τα σκίαστρα αυτά συμβάλουν στη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτηρίου.  Το ΦΣ αναμένεται να καλύπτει περίπου το 40% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης των Κεντρικών Γραφείων της ΑΗΚ.  

Αντίστοιχος προγραμματισμός γίνεται και για τα υπόλοιπα κτήρια της ΑΗΚ παγκύπρια.  


-Τέλος-


 Υπεύθυνος Τύπου:  29 Μαρτίου 2021​