Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΑΗΚ

​​

 

 

 

 

 

 

Πολιτική Προστασίας

 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

 

 

 ​

 

 

 

Έκδοση 2 – Σεπτέμβριος 2021

Μ-Γ-010-Ε

 

 

 

 

​ 

Ορισμοί – Συντομογραφίες

 

 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στη ζωή.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Εκτελών την Επεξεργασία είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

 

Υποκείμενο των Δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του, από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική.

 

Επεξεργασία είναι κάθε ενέργεια ή σειρά ενεργειών που γίνεται αυτόματα ή μη, σε Προσωπικά Δεδομένα ή σε σύνολα Προσωπικών δεδομένων.

 

Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι: η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή / μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση / διάθεση, η συσχέτιση / συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή / καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων. 

 

Συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων είναι η ελεύθερη, συγκεκριμένη, αδιαμφισβήτητη και με πλήρη επίγνωση ένδειξη βούλησης, δήλωση / αποδοχή ή με σαφή θετική ενέργεια του υποκειμένου των δεδομένων, με την οποία συμφωνεί όπως η ΑΗΚ επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα.

​ 


1.  Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) αφορά την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) από την ΑΗΚ.

 

Η ΑΗΚ εφαρμόζει πιστά τις πρόνοιες της εκάστοτε εν ισχύ εθνικής Νομοθεσίας, όπως εκάστοτε τροποποιείται, καθώς και τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

 

Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι ευθύνη τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και της Διεύθυνσης της ΑΗΚ και αποτελεί μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας του Οργανισμού.

 

Η συμμόρφωση προς την παρούσα Πολιτική ισχύει για όλο το προσωπικό της ΑΗΚ, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντικών Στελεχών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα Διευθυντικά Στελέχη ενεργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς όσον αφορά τη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική.

 

Όλες οι Διευθύνσεις του Οργανισμού διασφαλίζουν ότι το προσωπικό υπό την ευθύνη τους συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτική.

 

 

2.   Τι είναι Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα;

 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα) είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στη ζωή.

 

Ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα έχει ήδη εξακριβωθεί.

 

Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, μέσω πληροφοριών, όπως:

 

όνομα, αριθμός ταυτότητας, αριθμός διαβατηρίου, αντίγραφα ταυτότητας/διαβατηρίου αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, αριθμός τηλεφώνου, δεδομένα γεωγραφικής θέσης (GPS), φωτογραφίες, δακτυλικά αποτυπώματα ή άλλα δεδομένα τα οποία αφορούν τη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου που βρίσκεται στη ζωή.

 

Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν δύνανται πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

 

​ 

3.   Ποιους αφορά η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

 

Η ΑΗΚ επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα φυσικών προσώπων, όπως αιτητών, πελατών, προσφοροδοτών, συνεργατών, υποψήφιου προσωπικού, προσωπικού και συνταξιούχων, για νόμιμους σκοπούς.

 

Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων με βάση την παρούσα Πολιτική δεν αφορά νομικά πρόσωπα όπως εταιρείες, οργανισμούς, σωματεία, ιδρύματα, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλες νομικές οντότητες, αφορά όμως φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους των πιο πάνω νομικών προσώπων.

 

 

4.   Τι Προσωπικά Δεδομένα συγκεντρώνει η ΑΗΚ;

 

Η ΑΗΚ συγκεντρώνει τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα ή μέρος αυτών, ανά περίπτωση:

 

1.    Αιτητές και/ή Πελάτες: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου και/ή αριθμός αλλοδαπού πολίτη και αντίγραφο αυτών στην περίπτωση δημιουργίας εντολής άμεσης χρέωσης ή σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων/εγγράφων για εξυπηρέτηση πελατών και αιτητών εξ αποστάσεως, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση υποστατικού, Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο ή αγοραπωλητήριο έγγραφο, έγγραφο με τα στοιχεία του ΙΒΑΝ, ηλεκτρολογικά σχέδια και άλλα. 

 

Κατά τη χρήση του ιστότοπου (website), ή του Wi-Fi, ή της Εφαρμογής EAC Mobile Application:

 

 • Τα συστήματά της ΑΗΚ έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν πληροφορίες όπως ο φυλλομετρητής (browser), το λειτουργικό σύστημα και η διεύθυνση IP. 

   
 • Μετά από εξουσιοδότηση μέσω της Εφαρμογής, μπορεί να αποκτηθεί πρόσβαση στην ακριβή γεωγραφική θέση του χρήστη.

 

2.    Προσφοροδότες: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός Φ.Π.Α., βιογραφικά, οικονομικές καταστάσεις και άλλα.


 

3.    Συνεργάτες: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός Φ.Π.Α., βιογραφικά, οικονομικές καταστάσεις, έγγραφο με τα στοιχεία του ΙΒΑΝ για σκοπούς εμβασμάτων πληρωμής και άλλα. 


 

4.    Προσωπικό και Συνταξιούχοι: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου, αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πιστοποιητικό γέννησης, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση υποστατικού, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου, απολυτήριο στρατού, φωτογραφίες, αντίγραφα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, ιατρικά δεδομένα, μισθολογικά δεδομένα και δεδομένα ανέλιξης, αξιολογήσεις, δεδομένα σε σχέση με αιτήματα προσωπικού, εξουσιοδοτήσεις για αποκοπές και πληρωμές, ΙΒΑΝ και άλλα. 


 

5.    Υποψήφιοι για πρόσληψη: ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας και/ή αριθμός διαβατηρίου, πιστοποιητικό γέννησης, υπηκοότητα, τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση υποστατικού, επάγγελμα ή ενασχόληση, απολυτήριο στρατού, βεβαίωση παθόντα ή τέκνου εγκλωβισμένων, αντίγραφα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων και άλλα. 

 

 

5.  Γιατί συγκεντρώνει Προσωπικά Δεδομένα η ΑΗΚ;

 

Η ΑΗΚ συγκεντρώνει Προσωπικά Δεδομένα για τις πιο κάτω κατηγορίες φυσικών προσώπων για τους πιο κάτω σκοπούς:

 1. Αιτητές: Για σκοπούς μελέτης και επεξεργασίας του αιτήματος
 2. Πελάτες: Για την παροχή υπηρεσιών και αγαθών
 3. Προσφοροδότες: Για αξιολόγηση προσφορών
 4. Συνεργάτες: Για την επίτευξη του στόχου της συνεργασίας
 5. Προσωπικό: Για την επίτευξη του στόχου της εργοδότησης
 6. Υποψήφιοι για πρόσληψη: Για σκοπούς εξέτασης της αίτησης για πρόσληψη με βάση τα κριτήρια της αντίστοιχης θέσης
 7. Συνταξιούχοι: Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους.

   

 

6.  Πώς επεξεργάζεται η ΑΗΚ τα Προσωπικά Δεδομένα που συγκεντρώνει;

 

Η ΑΗΚ επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα:

 

(α) στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της σύμβασής ή για τη λήψη μέτρων μετά από αίτημα, προτού συνάψει σύμβαση

 

(β) στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την επίτευξη των έννομων συμφερόντων της

 

(γ) για σκοπούς συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία ή

 

(δ) όπου έχει λάβει την ενυπόγραφη ή έγγραφη ή αδιαμφισβήτητη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου. 

 

 

7.   Με ποιους τρόπους συγκεντρώνει Προσωπικά Δεδομένα η ΑΗΚ;

 

Τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα ή αλλιώς «υποκείμενα δεδομένων», παρέχουν τα Προσωπικά Δεδομένα στην ΑΗΚ, είτε οι ίδιοι, είτε μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, είτε μέσω διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων από αρμόδιο φορέα, με τους πιο κάτω τρόπους:

 

 • Μέσω επιστολής ή αίτησης σε έντυπη μορφή

 

 • Με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστότοπο (website), Wi-Fi, Εφαρμογή EAC Mobile App, Λογισμικές Εφαρμογές της ΑΗΚ, GPS, βιντεοκάμερες και άλλα) 

 

 • Προφορικά μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών)

 

8.  Πόσο καιρό διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα η ΑΗΚ;

 

Η ΑΗΚ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για τη νόμιμη επεξεργασία τους και συγκεκριμένα:

 

Νόμιμη δραστηριότητα επεξεργασίαςΧρόνος Διαγραφής ΔεδομένωνΑιτιολογία για το χρόνο διαγραφής

Επεξεργασία αιτημάτων που απορρίφθηκαν και/ή δεν ικανοποιήθηκαν και/ή που δεν αξιοποιούνται για σκοπούς παροχής υπηρεσιών / αγαθών και/ή άλλο νόμιμο σκοπό

 

 

Διαγράφονται στα 10 χρόνια:

 

 1. μετά την τελική απόφαση της ΑΗΚ για απόρριψη του αιτήματος ή

 2. μετά τη λήξη οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης νομικής διαδικασίας ή διακανονισμού

   

Σημειώνεται ότι, αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης (ταυτότητα/διαβατήριο) που λήφθηκε ηλεκτρονικά από αιτητή/πελάτη για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση, διαγράφεται άμεσα, μετά την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου.

Απαιτείται η φύλαξη σε περίπτωση όπου ο αιτητής αποφασίσει να καταγγείλει την ΑΗΚ σε αρμόδιες Αρχές (ΡΑΕΚ, Επίτροπο Διοίκησης, Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κ.α.) ή στο Δικαστήριο, για τουλάχιστο 10 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για το αντίστοιχο δικαίωμα της ΑΗΚ. Τα 10 χρόνια είναι η περίοδος παραγραφής Αγώγιμου δικαιώματος ως γενικός κανόνας, με βάση τους περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμους του 2012-2017. Τα 10 χρόνια αποτελούν επίσης το Γενικό Κανόνα που θέτει στην ετήσια Οδηγία προς Τμηματικούς Λειτουργούς ο Έφορος Κρατικών Αρχείων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Έφορος Κρατικών Αρχείων δύναται απαιτήσει τη φύλαξη για 30 χρόνια.

Παροχή υπηρεσιών και αγαθών

 

Διαγράφονται στα 10 χρόνια μετά τη λήξη:

1.    της σύμβασης και/ή της νόμιμης επεξεργασίας,

 

2.    οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης νομικής διαδικασίας ή διακανονισμού.

 

Σημειώνεται ότι, αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης (ταυτότητα/διαβατήριο) που λήφθηκε ηλεκτρονικά από αιτητή/πελάτη για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση, διαγράφεται άμεσα, μετά την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου.

 

Απαιτείται η φύλαξη σε περίπτωση όπου ο συμβαλλόμενος αποφασίσει να καταγγείλει την ΑΗΚ σε αρμόδιες Αρχές (ΡΑΕΚ, Επίτροπο Διοίκησης, Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κ.α.) ή στο Δικαστήριο, για τουλάχιστο 10 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για το αντίστοιχο δικαίωμα της ΑΗΚ. Τα 10 χρόνια είναι η περίοδος παραγραφής Αγώγιμου δικαιώματος ως γενικός κανόνας, με βάση τους περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμους του 2012-2017.

Τα 10 χρόνια αποτελούν επίσης το Γενικό Κανόνα που θέτει στην ετήσια Οδηγία προς Τμηματικούς Λειτουργούς ο Έφορος Κρατικών Αρχείων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Έφορος Κρατικών Αρχείων δύναται απαιτήσει τη φύλαξη για 30 χρόνια.

Αξιολόγηση προσφορών

 

Τα δεδομένα διαγράφονται 10 χρόνια μετά την παραλαβή των προσφορών και τη λήξη οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης νομικής διαδικασίας.

Τα 10 χρόνια αποτελούν επίσης το Γενικό Κανόνα που θέτει στην ετήσια Οδηγία προς Τμηματικούς Λειτουργούς ο Έφορος Κρατικών Αρχείων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Έφορος Κρατικών Αρχείων δύναται απαιτήσει τη φύλαξη για 30 χρόνια.

 

Επίτευξη του σκοπού της συνεργασίας (Συμβόλαια και σχετικά έγγραφα)

 

Διαγράφονται στα 10 χρόνια μετά τη λήξη:

1.    της σύμβασης και/ή της νόμιμης επεξεργασίας και

 

2.    οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης νομικής διαδικασίας ή διακανονισμού.

Απαιτείται η φύλαξη σε περίπτωση όπου ο συμβαλλόμενος αποφασίσει να καταγγείλει την ΑΗΚ σε αρμόδιες Αρχές (ΡΑΕΚ, Επίτροπο Διοίκησης, Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κ.α.) ή στο Δικαστήριο, για τουλάχιστο 10 χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για το αντίστοιχο δικαίωμα της ΑΗΚ. Τα 10 χρόνια είναι η περίοδος παραγραφής Αγώγιμου δικαιώματος ως γενικός κανόνας, με βάση τους περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμους του 2012-2017.

Τα 10 χρόνια αποτελούν επίσης το Γενικό Κανόνα που θέτει στην ετήσια Οδηγία προς Τμηματικούς Λειτουργούς ο Έφορος Κρατικών Αρχείων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Έφορος Κρατικών Αρχείων δύναται να απαιτήσει τη φύλαξη για 30 χρόνια.

Εργοδότηση και συνταξιοδότηση

 

Διαγράφονται στα 85 χρόνια από την ημερομηνία γέννησης του υπαλλήλου, εκτός εάν ο/η συνταξιούχος ή ο/η χήρα/ος βρίσκεται σε ζωή.

Εξαιρούνται οι σημαίνοντες υπάλληλοι.

Με βάση την Οδηγία για τους Τμηματικούς Λειτουργούς Αρχείων η οποία εκδίδεται από τον Έφορο Κρατικού Αρχείου με βάση τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο του 1991 έως 1995.

 

Απορριφθείσες Αιτήσεις (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) υποψηφίων για Πρόσληψη

 

15 μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της/των υπό πλήρωση θέσης/θέσεων ή 1 χρόνο μετά την λήξη οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης νομικής διαδικασίας

 

Απαιτείται η φύλαξη σε περίπτωση όπου ο αιτητής αποφασίσει να κινηθεί νομικά εναντίον της ΑΗΚ ή να καταγγείλει την ΑΗΚ σε αρμόδιες Αρχές (ΡΑΕΚ, Επίτροπο Διοίκησης, Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κ.ά.).

Πληροφορίες χρηστών που συλλέγονται μέσω ιστότοπου (website), wifi, EAC Mobile Application

(IP Address, λειτουργικό σύστημα, φυλλομετρητής (browser)). 

 

2 χρόνια μετά την καταχώρηση στο σύστημα

Διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας

 

Ηχογραφήσεις Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης Προμήθειας και Διανομής

 

3 χρόνια μετά την καταχώρηση στο σύστημα

Ικανοποίηση αιτημάτων και παραπόνων πελατών

 

Βιντεοσκοπήσεις

Από 3 μέρες μέχρι 2 μήνες μετά την καταγραφή, ανάλογα με την περίπτωση.

Ασφάλεια πελατών, προσωπικού, εγκαταστάσεων και περιουσίας. Οι λεπτομέρειες καταγράφονται στο Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας της ΑΗΚ.

 

 

Σημείωση:

 

Τα αρχεία της ΑΗΚ αποτελούν μέρος του Κρατικού Αρχείου. Με βάση τον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο του 1991, Ν.208/1991, ως εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται, όλα τα νομοθετικά, διοικητικά και δικαστικά αρχεία νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου είναι δημόσια αρχεία. Η διαγραφή των δεδομένων υπόκειται στην έγκριση του Εφόρου Κρατικού Αρχείου σε σχέση με την υποχρέωση μόνιμης φύλαξης. 

 

Ο τρόπος καταστροφής δημόσιων αρχείων της ΑΗΚ είναι καθορισμένος μέσω σχετικής εσωτερικής διαδικασίας η οποία είναι σύμφωνη με την πιο πάνω Νομοθεσία.

 

 

9.  Πόσο ασφαλισμένα είναι τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται η ΑΗΚ;

 

Η ΑΗΚ εφαρμόζει πιστά τις πρόνοιες του Κανονισμού 2016/679 και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και διοικητικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή φυλάγονται με ασφάλεια και προστατεύονται επιπρόσθετα, μέσα από τη χρήση κατάλληλων ελέγχων πρόσβασης.

Έγγραφα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή που περιέχουν προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται σε μη ανακτήσιμη μορφή, όπου απαιτείται.

 

 

10.       Σε ποιους κοινοποιεί Προσωπικά Δεδομένα η ΑΗΚ και πότε; 

 

Η ΑΗΚ κοινοποιεί Προσωπικά Δεδομένα στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 

 • Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που η ΑΗΚ έχει αναθέσει την εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

 

 • Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα εάν το απαιτεί οποιαδήποτε Νομοθεσία ή δικαστική απόφαση ή απόφαση αρμόδιας αρχής.

 

Εκτός όπως αναφέρεται πιο πάνω, η ΑΗΚ δεν κοινοποιεί ή δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων και εάν απαιτείται, την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του εκ των προτέρων.

 

 

11.       Ποια είναι τα δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων;

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (ΑΗΚ) πρέπει να ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων (το άτομο το οποίο αφορούν τα δεδομένα) για τα δικαιώματα του. Ο Κανονισμός δίδει αρκετά δικαιώματα στο Υποκείμενο των Δεδομένων όπως:

 

 • Δικαίωμα Ενημέρωσης (άρθρο 12): Έχει το δικαίωμα σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση απάντηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται δωρεάν  εκτός αν τα αιτήματα είναι αβάσιμα ή υπερβολικά. Εάν τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΑΗΚ μπορεί:

  α)  να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή

  β)  να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα

   

 • Δικαίωμα Ενημέρωσης κατά τη λήψη της συγκατάθεσης (άρθρα 13 & 14): Η ΑΗΚ, κατά την λήψη της συγκατάθεσης ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων για τους σκοπούς της συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων, το χρονικό διάστημα επεξεργασίας, τα δικαιώματα του, τις κατηγορίες των δεδομένων και την πηγή από την οποία προέρχονται τα δεδομένα που δεν έχουν συλλεγεί από την ΑΗΚ.

 

 • Δικαίωμα Πρόσβασης (άρθρο 15): Έχει το δικαίωμα να πάρει αντίγραφο των δεδομένων του και να ενημερωθεί πλήρως για τα δεδομένα του, για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων, τον χρόνο φύλαξης και τα κριτήρια καθορισμού του χρόνου φύλαξης, σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί και την προέλευση τους αν δεν έχουν συλλεγεί από την ΑΗΚ

   

 • Δικαίωμα Διόρθωσης / τροποποίησης (άρθρο 16): Έχει το δικαίωμα να αιτηθεί διόρθωση / συμπλήρωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και το αίτημα του να ικανοποιηθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση

 

 • Δικαίωμα Διαγραφής (άρθρο 17): Έχει το δικαίωμα να αιτηθεί διαγραφή των δεδομένων και το αίτημα του να ικανοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση εκτός αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον

 

 • Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18): Έχει το δικαίωμα να αιτηθεί περιορισμό της επεξεργασίας όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, ή η επεξεργασία είναι παράνομη ή δεν είναι πλέον απαραίτητη.

 

 • Δικαίωμα Γνωστοποίησης (άρθρο 19): Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα και ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων σχετικά.

 

 • Δικαίωμα στη Φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20): Έχει το δικαίωμα λήψης των Δεδομένων του σε ψηφιακή μορφή και διαβίβασης τους σε άλλο οργανισμό ή και να αιτηθεί απευθείας διαβίβαση τους σε άλλο οργανισμό. Αυτό δεν ισχύει για Δημόσιους φορείς. Για την ΑΗΚ όμως ισχύει με βάση τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2017, σε σχέση με την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 • Δικαίωμα Εναντίωσης (άρθρο 21): Σταματά η επεξεργασία μετά την εναντίωση, εκτός αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον.

 

 • Δικαίωμα στη Μη Αυτοματοποιημένη Ατομική Λήψη Αποφάσεων (άρθρο 22): Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.

 

Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα, καταγγελίας στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εάν πιστεύει ότι οποιοδήποτε από τα δικαιώματα του έχει παραβιασθεί.

 

Επίσης, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσής του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης του δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν την ανάκλησή της. Σε περίπτωση που η ΑΗΚ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει έννομο συμφέρον διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων που το αφορούν, το αίτημα του για ανάκληση και/ή διαγραφή τους μπορεί να μην γίνει αποδεκτό.

 

 

12.       Πως χειρίζεται η ΑΗΚ τυχόν διαρροές Προσωπικών Δεδομένων;

 

Η ΑΗΚ αναφέρει με κάθε λεπτομέρεια, τυχόν διαρροές και/ή παραβιάσεις στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση της διαρροής/παραβίασης.

 

Η ΑΗΚ ενημερώνει το Υποκείμενο των Δεδομένων (φυσικό πρόσωπο) όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του.

 

 

13.       Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Εκτελών την Επεξεργασία;

 

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

 

Ο Εκτελών την Επεξεργασία είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με οδηγίες της ΑΗΚ.

 

 

 

14.       Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της ΑΗΚ;

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, η ΑΗΚ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) ο οποίος συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον ΥΠΔ της ΑΗΚ για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, για να προωθεί τα αιτήματά στην αρμόδια Διεύθυνση για διαχείριση.

 

Ο ΥΠΔ έχει τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα:

 

α) ενημερώνει και συμβουλεύει την ΑΗΚ και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την προστασία δεδομένων,

 

β) παρακολουθεί τη συμμόρφωση της ΑΗΚ με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και άλλες νομοθεσίες σχετικά με την προστασία δεδομένων

 

γ) παρέχει συμβουλές στην ΑΗΚ, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της εκτίμησης αντικτύπου,

 

δ) συνεργάζεται και ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΥΠΔ είναι αναρτημένα και στον ιστότοπο της ΑΗΚ.

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΥΠΔ στη διεύθυνση:

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων ΑΗΚ

Τ.Θ. 24506, 1399 Λευκωσία

 

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@eac.com.cy

 

 

15.       Διορθώσεις και Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 


Η ΑΗΚ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν το κρίνει αναγκαίο. Ως εκ τούτου ενθαρρύνεστε να τη συμβουλεύεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Η τελευταία έκδοση της παρούσας Πολιτικής είναι πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπο της ΑΗΚ.

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναθεωρήθηκε το Σεπτέμβριο 2021.

 

 

​