Ενεργειακή Πολιτική

​​​Τόσο η Κυβέρνηση όσο και η ΑΗΚ, με βάση τις προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής, έχουν προχωρήσει στον καθορισμό ενεργειακής πολιτικής με στόχο την αντιμετώπιση τους

Κυβερνητική Ενεργειακή Πολιτική

Η Κυβερνητική ενεργειακή πολιτική της Κύπρου είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κύριους άξονες την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, τη διασφάλιση της προμήθειας της ενέργειας και την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας με όσο το δυνατό μικρότερη επιβάρυνση στην οικονομία και στο περιβάλλον.

Προκλήσεις Κλιματικής Αλλαγής

Η ΑΗΚ έχει στόχο να ηγηθεί της προσπάθειας που καταβάλει η Κύπρος για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 20% μέχρι το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990, μειώνοντας τις εκπομπές που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της.

Ενεργειακή Πολιτική ΑΗΚ
Ανεξαρτητοποίηση της παραγωγής από το πετρέλαιο και χρήση άλλων πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον.

 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κυβερνητική ενεργειακή πολιτική της Κύπρου είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κύριους άξονες την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, τη διασφάλιση της προμήθειας της ενέργειας και την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της χώρας με όσο το δυνατό μικρότερη επιβάρυνση στην οικονομία και στο περιβάλλον. Η εφαρμογή των πιο πάνω υλοποιείται μέσω:
• Της ελευθεροποίησης της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου τερματίζοντας το μονοπωλιακό καθεστώς της ΑΗΚ στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και ανοίγοντας περίπου το 35% στον ελεύθερο ανταγωνισμό.
• Της ελευθεροποίησης της αγοράς πετρελαιοειδών με κατάργηση του συστήματος ελέγχου τιμών και των σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ των διαφόρων καυσίμων, διαμόρφωση των τιμών με βάση τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και την προσαρμογή της φορολογίας.
• Της δημιουργίας τερματικών αποθήκευσης στρατηγικών και λειτουργικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών.
• Της εφαρμογής προγραμμάτων ανάπτυξης και χρήσης τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, εκμετάλλευσης των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική ρύπανση.
• Της προώθησης πετρελαιοειδών και άλλων μορφών ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον, όπως το φυσικό αέριο.
Επίσης, το 2010 έχει εκπονηθεί το Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ, στο οποίο τέθηκαν οι στόχοι της Κύπρου για κάθε τεχνολογία ΑΠΕ μέχρι το 2020. Αυτό το Σχέδιο Δράσης επικυρώνεται κάθε δύο χρόνια.


​ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΑΗΚ ως κατεξοχήν Οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, αναγνωρίζει ότι πέρα από το να είναι μέρος του προβλήματος, είναι επίσης και μέρος της λύσης. Ως εκ τούτου, έχουμε ένα ηγετικό ρόλο στη προσπάθεια μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε συνεργασία με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Ως πρώτο βήμα, εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης των πηγών ενέργειας, οι οποίες θα εξασφαλίζουν αρκετή ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μακροχρόνια, π.χ. οι ΑΠΕ. Επιπλέον, με την άφιξη του φυσικού αερίου, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών της ΑΗΚ θα μειωθούν σημαντικά σε σχέση με τις σημερινές υψηλές εκπομπές λόγω της χρήσης ακάθαρτου πετρελαίου και μαζούτ. Έχουμε πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και λογισμικό με στόχο την συνεχή αύξηση της απόδοσης του εξοπλισμού και την ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΗΚ

Η ενεργειακή πολιτική της ΑΗΚ αφορά την ανεξαρτητοποίηση της παραγωγής από το πετρέλαιο και την χρήση άλλων πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φιλικότερων προς το περιβάλλον, όπως π.χ. το φυσικό αέριο και οι ΑΠΕ.