Αειφόρος Ανάπτυξη

Οι δεσμεύσεις μας για αειφόρο ανάπτυξη

Αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης δέσμης πρωτοβουλιών για αειφόρο ανάπτυξη.

Γιατί είναι σημαντική η αειφορία 

Τα βασικά ζητήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν άμεσα είναι η κλιματική αλλαγή, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε προσιτές τιμές και η ασφάλεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

​​​​Οι Δεσμεύσεις μας για Αειφόρο Ανάπτυξη

​Η αειφορία αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας στρατηγικής της εταιρείας μας. Θέλουμε να είμαστε οι ηγέτες της διαχείρισης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν το πεδίο δράσης μας και έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένους στόχους μέσω των δεσμεύσεων μας για αειφόρο ανάπτυξη. 

Οι δεσμεύσεις μας για αειφόρο ανάπτυξη αποτελούν μια διαχρονική στάση αειφορίας. Καθορίζουν πως θα μειώσουμε τα απόβλητα, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα , πως θα βοηθήσουμε τους πελάτες μας και πως θα εξυπηρετήσουμε την κοινωνία.
Έχουμε στόχο να γίνουμε οι καλύτεροι στον τομέα μας ως διαχρονικά υπεύθυνη και αειφόρα επιχείρηση, αναγνωρίζοντας τη σκληρή δουλειά των εργαζόμενων στον Οργανισμό και στην κοινωνία γενικότερα.

Γιατί είναι σημαντική η Αειφορία;

​Για μας, η κλιματική αλλαγή, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε προσιτές τιμές και η ασφάλεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τα βασικά παγκόσμια ζητήματα που απαιτούν την άμεση προσοχή μας, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη στην πατρίδα μας και ως μέλη σχετικών Ευρωπαϊκών Επιτροπών.

 

Κλιματική αλλαγή
Ο κόσμος έχει ξεκινήσει να συνειδητοποιεί τις καταστροφικά αρνητικές επιδράσεις που θα μπορούσε να έχει η κλιματική αλλαγή στον πλανήτη μας

Ασφάλεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
Η ασφάλεια παροχής αποτελεί κύριο μέλημα του Οργανισμού και γίνονται σημαντικές επενδύσεις τόσο στον τεχνικό τομέα όσο και στην εκπαίδευση προσωπικού.

Ηλεκτρική ενέργεια σε προσιτές τιμές
Η ΑΗΚ βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της που ανήκουν στην κατηγορία των ευάλωτων πελατών  και γενικότερα  προσπαθεί να διατηρεί πάντοτε χαμηλές τιμές.

 

Κλιματική αλλαγή

Ο κόσμος έχει αρχίσει σταδιακά να συνειδητοποιεί τις ολέθριες επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η κλιματική αλλαγή στον πλανήτη μας. Η εξαγωγή, η παραγωγή , η διανομή και η κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη μας. Αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα, τα οικοσυστήματα, τη γη και τις πρώτες ύλες, την υγεία και την παγκόσμια σταθερότητα, καθώς και τις αισθητικές και πολιτιστικές αξίες των επηρεαζομένων περιοχών.
Η ΕΕ ηγείται μιας παγκόσμιας δράσης για την κλιματική αλλαγή με τη δέσμευση της για μείωση των θερμοκηπιακών εκπομπών κατά 30% μέχρι το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990, υπό τον όρο ότι και οι άλλες αναπτυγμένες χώρες θα δεσμευθούν για παρόμοιες μειώσεις υπό τη μορφή μιας μελλοντικής παγκόσμιας συμφωνίας. Επιπλέον, οι πιο προηγμένες οικονομικά αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να δεσμευθούν για μια επαρκή συνεισφορά με βάση τις δυνατότητες τους. Την ίδια στιγμή, οι ηγέτες της ΕΕ έχουν δεσμευθεί για την μεταμόρφωση της Ευρώπης σε μια ενεργειακά αποδοτική και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα οικονομίας. Τόνισαν την αποφασιστικότητα τους για να δουν την ΕΕ να έχει το πλεονέκτημα σε αυτή την προσπάθεια, με τη δέσμευση της ΕΕ  για μείωση των θερμοκηπιακών εκπομπών κατά 20% μέχρι το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990,  ανεξάρτητα με το τι θα πράξουν οι άλλες χώρες. Οι στόχοι αυτοί της μείωσης των εκπομπών υποστηρίζονται από τρείς ενεργειακούς στόχους, οι οποίοι επίσης πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2020:

  • Μείωση 20% στην κατανάλωση ενέργειας μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,

  • Αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας κατά 20% και

  • Ως μέρος της προώθησης των ΑΠΕ, χρήση ποσοστού 10% αειφόρων βιοκαυσίμων στη βενζίνη και στο ακάθαρτο πετρέλαιο σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Ως μέρος αυτών των δράσεων, η Κύπρος έχει δεσμευθεί ότι το μερίδιο της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον  στο 13% της εθνικής τελικής ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας το 2020. Για να γίνει αυτό απαιτείται μια νέα προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια.
Η ΑΗΚ ως κατεξοχήν Οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, αναγνωρίζει ότι πέρα από το να είναι μέρος του προβλήματος, είναι επίσης και μέρος της λύσης. Ως εκ τούτου, έχουμε ένα ηγετικό ρόλο στη προσπάθεια μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε συνεργασία με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Ως πρώτο βήμα, εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης των πηγών ενέργειας, οι οποίες θα εξασφαλίζουν αρκετή ενέργεια χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μακροχρόνια, π.χ. οι ΑΠΕ. Επιπλέον, με την άφιξη του φυσικού αερίου, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών της ΑΗΚ θα μειωθούν σημαντικά σε σχέση με τις σημερινές υψηλές εκπομπές λόγω της χρήσης ακάθαρτου πετρελαίου και μαζούτ. Έχουμε πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό και λογισμικό με στόχο την συνεχή αύξηση της απόδοσης του εξοπλισμού και την ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Όσο αφορά την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας η ΑΗΚ θα προχωρήσει πιλοτικά σε εγκατάσταση «έξυπνων μετρητών» με απώτερο στόχο την υποβοήθηση των πελατών για εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης, έχουμε ως στόχο την συστηματική παρακολούθηση της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών για παραγωγή πιο καθαρής, φθηνής και αειφόρας ενέργειας στο μέλλον.

 

Ασφάλεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Στην Κύπρο διατηρείται υψηλή αξιοπιστία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας χάριν στις συστηματικές και άοκνες προσπάθειες του προσωπικού της ΑΗΚ το οποίο εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια και προσήλωση στην διασφάλιση του στόχου αυτού.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για αύξηση της ισχύος προκειμένου να καλυφθούν πιθανές ενεργειακές ελλείψεις, παρακολουθούμε συνεχώς την καθημερινή μας παραγωγή ώστε να λειτουργούμε τις πιο οικονομικά διαθέσιμες μονάδες κάθε στιγμή.
Επιπρόσθετα, έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες επενδύσεις σε τεχνικό εξοπλισμό ούτως ώστε να διασφαλίζονται πολύ υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας του δικτύου μεταφοράς και διανομής της ΑΗΚ και να μειώνονται η διάρκεια και το κόστος διαχείρισης των οποιωνδήποτε βλαβών.
Για τη συνέχιση της συγκράτησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε προσιτές τιμές και για σκοπούς μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την ενέργεια πολύ πιο αποτελεσματικά σε όλα τα σπίτια και τις επιχειρήσεις, δηλαδή χρειαζόμαστε τη βοήθεια και τη συμμετοχή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.


Ηλεκτρική ενεργεια σε προσιτες τιμες

Ειδική Οικιακή Διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών

Η ΑΗΚ πάντα υποστήριζε και υποστηρίζει τους ευάλωτους καταναλωτές. Έχουμε συμπεριλάβει μια ειδική διατίμηση για τους πιο ευάλωτους μας καταναλωτές σε συνεργασία με τη ΡΑΕΚ.

Επίσης έχουμε βοηθήσει τους καταναλωτές μας να καταναλώνουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια μέσω δημόσιων  εκστρατειών που αποβλέπουν στην εκπαίδευση των καταναλωτών μας για απόκτηση ενεργειακής συνείδησης.

 

Eυάλωτοι καταναλωτές

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πελάτες μας λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Αν ανήκετε στις κατηγορίες των ευάλωτων πελατών, τότε δικαιούστε την παροχή οικονομικών κινήτρων μέσω της συμμετοχής σας στο Σχέδιο για εγκατάσταση οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος δυναμικότητας μέχρι 3KW με την μέθοδο του συμψηφισμού των μετρήσεων παραγόμενης και καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθιστάται σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.
Επίσης, αν ανήκετε σε συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων πελατών τότε μπορείτε  να συμπεριληφθείτε στην ειδική διατίμηση  για τις πολύτεκνες και δυσπραγούσες οικογένειες με Κώδικα 08, όπως καθορίζεται σε σχετική Απόφαση του Υπουργού ΕΕΒΤ για επιβολή Υποχρεώσεων Δημόσιας Ωφέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 89 και 90(5) του Νόμου, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθιστάται.