​​​​​​​​​​​​​​​​​


103/2016
Προκατασκευασμένα φρεάτια καί θεμέλια από σκυρόδεμα για την υποδομή του ηλεκτρικού/τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΑΗΚ καί για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας(ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ)
21/12/2016
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για τη προμήθεια προκατασκευασμένων φρεατίων και θεμελίων από σκυρόδεμα για την υποδομή του ηλεκτρικού/τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΑΗΚ για την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Προμηθειών
Τηλ.: +357-22 201655
Φαξ: +357-22201660
Ηλ. Ταχυδρομείο: purchasing@eac.com.cy
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού