​​​​​​​​​​​​​​​​​


170/2017
Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση διαζυγικών μετασχηματιστών και άλλες οικοδομικές εργασίες στον Υ/Σ Μεταφοράς ‘‘Κολόσσι’’ 132kV στην Επαρχία Λεμεσού
31/05/2017
Language Image
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση διαζυγικών μετασχηματιστών και άλλες οικοδομικές εργασίες στον Υ/Σ Μεταφοράς ‘‘Κολόσσι’’ 132kV στην Επαρχία Λεμεσού, , σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Προμηθειών
Τηλ.: +357-22 201655
Φαξ: +357-22201660
Ηλ. Ταχυδρομείο: purchasing@eac.com.cy
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού