​​​​​​​​​​​​​​​​​


418/2018
Παροχή Υπηρεσιών από Αρχιτεκτονικά Γραφεία για καταγραφή της ακίνητης περιουσίας της ΑΗΚ με τα Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου
09/01/2019
Language Image
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών από Αρχιτεκτονικά Γραφεία για καταγραφή της ακίνητης περιουσίας της ΑΗΚ με τα Πολεοδομικά Χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) στην ιστοσελίδα (www.eprocurement.gov.cy) και στη συγκεκριμένη θέση του Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ): www.eprocurement.gov.cy.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας «Λήψη Eγγράφων από ιστοσελίδα eProcurement» θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα eProcurement του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από όπου θα μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα προσφοράς.