​​​​​​​​​​​​​​​​​


152/2019
Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων για την Εισαγωγή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης Προσωπικού
22/05/2019
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για τη Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλων για την Εισαγωγή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης Προσωπικού. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) στην ιστοσελίδα (www.eprocurement.gov.cy) και στη συγκεκριμένη θέση του Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement www.eprocurement.gov.cy.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας «Λήψη Eγγράφων από ιστοσελίδα eProcurement» θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα eProcurement του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από όπου θα μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα προσφοράς.