​​​​​​​​​​​​​​​​​


121/2020
Οικοδομικές Εργασίες για τη Συντήρηση Υ/Σ Διανομής 11kV στη Περιφέρεια Λάρνακας-Αμμοχώστου για περίοδο δύο χρόνων
24/06/2020
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Οικοδομικές Εργασίες για τη Συντήρηση Υ/Σ Διανομής 11kV στη Περιφέρεια Λάρνακας-Αμμοχώστου για περίοδο δύο χρόνων. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) στην ιστοσελίδα (www.eprocurement.gov.cy) και στη συγκεκριμένη θέση του Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) www.eprocurement.gov.cy.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας «Λήψη Eγγράφων από ιστοσελίδα eProcurement» θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα eProcurement του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από όπου θα μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα προσφοράς.