​​​​​​​​​​​​​​​​​


263/2020
Παροχή Λογιστικών και Άλλων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από Εγκεκριμένους Λογιστές για το Ταμείο Προνοίας Προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για τα Οικονομικά Έτη 2020, 2021 και 2022
19/10/2020
Language Image
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Παροχή Λογιστικών και Άλλων Υποστηρικτικών Υπηρεσιών από Εγκεκριμένους Λογιστές για το Ταμείο Προνοίας Προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για τα Οικονομικά Έτη 2020, 2021 και 2022 σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) στην ιστοσελίδα (www.eprocurement.gov.cy) και στη συγκεκριμένη θέση του Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) www.eprocurement.gov.cy.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας «Λήψη Eγγράφων από ιστοσελίδα eProcurement» θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα eProcurement του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από όπου θα μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα προσφοράς.