​​​​​​​​​​​​​​​​​


262/2020
Παροχή Ελεγκτικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων των Ταμείων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024
09/12/2020
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για την Παροχή Ελεγκτικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων των Ταμείων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για τα έτη 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) (www.eprocurement.gov.cy) στον πιο πάνω σύνδεσμο. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να τοποθετηθούν στο ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που βρίσκεται στο Ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, στην οδόΑμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας «Λήψη Eγγράφων από ιστοσελίδα eProcurement» θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα eProcurement του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από όπου θα μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα προσφοράς.