​​​​​​​​​​​​​​​​​


408/2020
Μελέτη και Κατασκευή του Νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ στο Παραλίμνι με τη Μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και 12ετη Συντήρηση
14/04/2021
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για την Μελέτη και Κατασκευή του Νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ στο Παραλίμνι με τη Μέθοδο Μελέτη, Κατασκευή και 12ετη Συντήρηση, σύμφωνα με τα έγγραφα Διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) στον πιο πάνω σύνδεσμο. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement) www.eprocurement.gov.cy.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας «Λήψη Eγγράφων από ιστοσελίδα eProcurement» θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα eProcurement του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από όπου θα μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα προσφοράς.