​​​​​​​​​​​​​​​​​


380/2021
Παροχή Υπηρεσιών Μελετητικών Γραφείων για Συντήρηση/τροποποίηση Υποσταθμών Μεταφοράς 132kV, Επίβλεψη έργων εγκατάστασης υπογείων καλωδίων, Επίβλεψη Έργων Κατασκευής εναέριων γραμμών 132kV
20/04/2022
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Παροχή Υπηρεσιών Μελετητικών Γραφείων για Συντήρηση/τροποποίηση Υποσταθμών Μεταφοράς 132kV, Επίβλεψη έργων εγκατάστασης υπογείων καλωδίων, Επίβλεψη Έργων Κατασκευής εναέριων γραμμών 132kV, σύμφωνα με τα έγγραφα Διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων e-procurement (www.eprocurement.gov.cy) στον πιο πάνω σύνδεσμο. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων e-procurement: www.eprocurement.gov.cy.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας «Λήψη Eγγράφων από ιστοσελίδα eProcurement» θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα eProcurement του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από όπου θα μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα προσφοράς.