​​​​​​​​​​​​​​​​​


175/2022
Συντήρηση και Τροποποιήσεις Υποσταθμών Διανομής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου
21/09/2022
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Συντήρηση και Τροποποιήσεις Υποσταθμών Διανομής και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου, σύμφωνα με τα έγγραφα Διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων e-procurement (www.eprocurement.gov.cy) στον πιο πάνω σύνδεσμο. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων e-procurement: www.eprocurement.gov.cy.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας «Λήψη Eγγράφων από ιστοσελίδα eProcurement» θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα eProcurement του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από όπου θα μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα προσφοράς.