​​​​​​​​​​​​​​​​​


15/2023
Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υδάτινων Επιφανειών (Πισίνων) Στα Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ
21/04/2023
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει εκδώσει Διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Υδάτινων Επιφανειών (Πισίνων) Στα Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ». Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων (eProcurement) επιλέγοντας τον σύνδεσμο www.eprocurement.gov.cy. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων (eProcurement)..
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας «Λήψη Eγγράφων από ιστοσελίδα eProcurement» θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα eProcurement του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από όπου θα μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα προσφοράς.