​​​​​​​​​​​​​​​​​


260/2023
Μακροχρόνια Μίσθωση Γης για Ανάπτυξη Έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
01/07/2024
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για την Μακροχρόνια Μίσθωση Γης για Ανάπτυξη Έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Στάδιο A – Στάδιο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Ηλεκτρονική Διεύθυνση purchasing@eac.com.cy που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό τον λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Κριτήρια Επιλογής Τεμαχίων Το προσφερόμενο τεμάχιο ή τεμάχια θα πρέπει να: • Έχει ελάχιστο συνολικό εμβαδό περίπου 30.000 τ.μ. • Είναι περίπου επίπεδο • Περιέχει ελάχιστα ή καθόλου δέντρα ή άλλες εγκαταστάσεις. • Να μην εμπίπτει σε ζώνες αποκλεισμού που απορρέουν από την εν ισχύ σχετική νομοθεσία (π.χ. Ζώνες προστασίας, Natura, Οικιστικές Ζώνες, Περιοχές Αναδασμού, Περιοχές Κρατικών Αρδευτικών Έργων)
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Υποδιεύθυνση Αγορών
Τηλ.: +357-22 20 1539 / 1519/1541
Φαξ.: +357-22 20 16 60
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού