Άλλες εργολαβίες

​​​​​​Η Διεύθυνση Μη ​​​Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων είναι αρμόδια για τη λειτουργία, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (π.χ μετασχηματιστών, καλωδίων, διακοπτών κ.λ.π) για τρίτους όπως :


  • Προγραμματισμός, οργάνωση, εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης δικτύου Χ.Τ ή Μ.Τ, ενημέρωση/διατήρηση αρχείου για τρίτους (Ανεξάρτητους παραγωγούς και άλλους)

  • Δοκιμές/ Συντήρηση / ρύθμιση / αποκατάσταση βλαβών του πιο πάνω εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε από ΑΗΚ ή που εγκαταστάθηκε από άλλους για λογαριασμό τρίτων

  • Λειτουργία εξοπλισμού που ανήκει σε τρίτους

  • Μελέτη, προδιαγραφές, κοστολόγηση, αξιολόγηση, δοκιμές/έλεγχος και προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τρίτους ​

  • ​Εκπαίδευση προσωπικού τρίτων σε θέματα λειτουργίας  και συντήρησης εξοπλισμού 

  • Επίβλεψη προσωπικού τρίτων για εκτέλεση εργασίας