Άλλες εργολαβίες

​​​​Η Διεύθυνση Μη-Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων είναι αρμόδια για τη λειτουργία, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τρίτους όπως (π.χ μετασχηματιστών, καλωδίων, διακοπτών κλπ):


  • Προγραμματισμός, οργάνωση, εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης δικτύου Χ.Τ ή Μ.Τ, ενημέρωση/διατήρηση αρχείου για τρίτους (Ανεξάρτητους παραγωγούς και άλλους)

  • Δοκιμές/ Συντήρηση / ρύθμιση / αποκατάσταση βλαβών του πιο πάνω εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε από ΑΗΚ ή που εγκαταστάθηκε από άλλους για λογαριασμό τρίτων

  • Λειτουργία εξοπλισμού που ανήκει σε τρίτους

  • Μελέτη, προδιαγραφές, κοστολόγηση, αξιολόγηση, δοκιμές/έλεγχος και προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τρίτους ​

  • ​Εκπαίδευση προσωπικού τρίτων σε θέματα λειτουργίας  και συντήρησης εξοπλισμού 

  • Επίβλεψη προσωπικού τρίτων για εκτέλεση εργασίας 

  • Τη διαχείριση συμφωνίας με την Cyta για εγκατάσταση οπτικών ινών στο εναέριο δίκτυο της Διανομής για απομονωμένους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας

  • ​Άλλες εργασίες όπως μελέτη νέων αιτημάτων για χρήση της τηλεπικοινωνιακής και άλλης υποδομής, έκδοση όρων κ.λπ.​