​Ο πελάτης συμπληρώνει το έντυπο παροχής Υπηρεσιών και επισυνάπτει τα αναγκαία στοιχεία όπως περιγράφονται στις Οδηγίες προς τους Αιτητές στο πίσω μέρος του εντύπου. Η αίτηση του πελάτη με όλα τα σχετικά έγγραφα πρέπει να παραδίδονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης της ΑΗΚ απ'όπου στέλνονται στο Σχεδιαστήριο για έκδοση τοπογραφικών και άλλων σχεδίων της ΑΗΚ.

 ​
Απλές περιπτώσεις πχ μετακIνηση πασσάλου ή στηρIγματος
  • Η αίτηση θα αξιολογηθεί από το Τμήμα Μελετών και μέσω του Εμπορικού Τμήματος (εδώ αξιολογείται αν θα γίνει χρέωση),θα σταλεί στο Τμήμα Κατασκευών για εκτέλεση της εργασίας.


Υπόλοιπες περιπ​τώσεις
  • Η αίτηση θα σταλεί για εκπόνηση σχετικής μελέτης και κοστολόγησης

  • Μετά τη συμπλήρωση η μελέτη θα σταλεί στο Τμήμα Προγραμματισμού για τις σχετικές άδειες διαβάσεων και κυβερνητικές εγκρίσεις όπου κρίνεται αναγκαίο.

  • Ακολουθούν η έκδοση όρων από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και στη συνέχεια οι διαδικασίες που αναφέρονται πιο πάνω.