Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Οδηγία 2009/28/ΕΚ για την Προώθηση της χρήσης ενέργειας απο Ανανεώσιμες πηγές

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα κοινό πλαίσιο παραγωγής και προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προώθηση καθαρότερων μεταφορών. Για τοv σκοπό αυτό έχουν συνταχθεί εθνικά σχέδια δράσης, καθώς και τρόποι χρήσης των βιοκαυσίμων.​


 

Οδ​ηγία 2009/72/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας

​Η παρούσα οδηγία, θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και την προμήθεια ηλεκτρικής ενεργείας, καθώς και την προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη βελτίωση και την ολοκλήρωση ανταγωνιστικών αγορών ηλεκτρικής ενεργείας στην Κοινότητα. Ορίζει τους κανόνες για την οργάνωση και λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενεργείας, την ανοικτή πρόσβαση στην αγορά, τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ισχύουν για τις προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών και τη χορήγηση αδειών καθώς και για την εκμετάλλευση των δικτύων. Θεσπίζει επίσης υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και δικαιώματα των καταναλωτών ηλεκτρικής ενεργείας και αποσαφηνίζει τις υποχρεώσεις του ανταγωνισμού.

 

 Οδηγία 2009/73/ΕΚ σχετικα με τους κοινους κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
​​​​

​​​​Η πιο πάνω οδηγία, θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια και την αποθήκευση φυσικού αερίου. Ορίζει τους κανόνες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του τομέα του φυσικού αερίου, την πρόσβαση στην αγορά, τα κριτήρια και τις διαδικασίες χορήγησης αδειών για τη μεταφορά, τη διανομή, την προμήθεια και την αποθήκευση φυσικού αερίου και για την εκμετάλλευση των δικτύων.

 

Οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζομένων με επικi​νδυνες ουσίες

 Η παρούσα οδηγία αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες. Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού έχει εκπονήσει Έκθεση Ασφάλειας σύμφωνα με τις πιο πάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες το 2008-2009, η οποία έκθεση έτυχε πλήρους αναθεώρησης το 2013-2014, και ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας τον Φεβρουάριο του 2016.


 

Περισσότερες πληροφορίες ​σχετικά με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα σχετικά έγγραφα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ​