Εθνική Νομοθεσία

​​​Ο περί Αναπτύξης Η​λεκτρισμ​ού Νόμος - ΚΕΦ.171 

​Η ΑΗΚ ιδρύθηκε με βάση τον πιο πάνω Νόμο. Η εν λόγω νομοθεσία προνοεί την εξουσία της ΑΗΚ να συνάπτει συμβάσεις και την απόκτηση ακινήτων για τους σκοπούς της παραγωγής, μεταφοράς, μετατροπής, τη διάδοση, την πώληση, την παροχή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο εν λόγω Νόμος προβλέπει επίσης την εξουσία του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με θέματα ενέργειας.

 

Ο Περι Ηλεκ​τρισμού Νόμος - ΚΕΦ.170

​Ο πιο πάνω Νόμος ρυθμίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη μεταφορά, τη μετατροπή, τη διάδοση, την πώληση, την παροχή και τη χρήση της ενέργειας στην Κύπρο. Σύμφωνα με την πιο πάνω Νομοθεσία, το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων έχουν ορισμένες εξουσίες αναφορικά με την έκδοση Κανονισμών και Κωδίκων Πρακτικής για τις ηλεκτρολογικές επιθεωρήσεις. Στην εν λόγω Νομοθεσία προνοούνται επίσης τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της ΑΗΚ, ως ο μοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, προς και από τους καταναλωτές στην Κύπρο.​


Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2018
Η εν λόγω Νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ για τη μεταφορά της οδηγίας 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η οποία κατάργησε την οδηγία 96/92/ΕΚ. Προβλέπει για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Δημοκρατίας και, μεταξύ άλλων,


(α) Ιδρύει την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)
(β) Προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος χορήγησης αδειών σε σχέση με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
(γ) Καθορίζει το πλαίσιο για τις διευθετήσεις μεταξύ του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος
(δ) Ρυθμίζει την πρόσβαση στο σύστημα μεταφοράς και του συστήματος διανομής
(ε) Επιτρέπει την πρόβλεψη που πρέπει να γίνουν σε σχέση με υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και
(στ) Ρυθμίζει θέματα που αφορούν την προστασία των καταναλωτών.​


​​ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει, μεταξύ άλλων, το Άρθρο 26(1)(α) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων αποφάσισε να εκδώσει τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2015, Κ.Δ.Π​. 164/2015, υπό τον τίτλο ο περί “Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου".

Στις 27 Ιανουαρίου 2017, η ΡΑΕΚ αποφάσισε να εκδώσει τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2017, Κ.Δ.Π. 34/2017, για την Εφαρμογή Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εμπορική Λειτουργία του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού​.​   ​

Με βάση την απόφαση της  ΡΑΕΚ Αρ.84/2017 ημερομηνίας 12 Μαΐου 2017, η ΡΑΕΚ αποφάσισε την τροποποίηση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού που δημοσιεύτηκαν με τη Ρυθμιστική Απόφαση 01/2015, όπως φαίνεται στο σχετικό σύνδεσμο:

https://www.cera.org.cy/el-gr/apofasis/details/apofasi-84-2017

 

Στις 30 Ιουνίου 2017, η ΡΑΕΚ εξέδωσε τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017, Κ.Δ.Π. 223/2017 για την Εφαρμογή της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού .


​Kανόνες Μ​​​​εταφοράς και Διανομής

Σύμφωνα με το Άρθρο 73 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018, Ν.122(Ι)/2003, οι πιο πάνω κανόνες καθορίζουν τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και διευκρινίζουν τις λειτουργικές διαδικασίες και αρχές που διέπουν τη σχέση μεταξύ του με όλους τους χρήστες του Συστήματος Μεταφοράς, δηλαδή τους Παραγωγούς, τους Προμηθευτές, το Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής, τον Ιδιοκτήτη του Συστήματος Μεταφοράς, δηλαδή της ΑΗΚ και τους Πελάτες που συνδέονται με το Σύστημα Μεταφοράς.

Το τελικό έντυπο περιλαμβάνει και τους Κανόνες Διανομής, οι οποίοι ετοιμάζονται από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής. Οι Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής τίθενται σε ισχύ μετά από έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.dsm.org.cy/el/directives-legislation-rules/rules-agreements-application-forms/rules/transmission-and-distribution-rules/transmission-and-distribution-rules


Γενικοί όροι Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας 


Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Τελικούς Πελάτες

Στις 14 Νοεμβρίου 2017 η ΡΑΕΚ εξέδωσε την Απόφαση με Αρ. 243/2017 υπό τον τίτλο «Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Τελικούς Πελάτες Δυνάμει του Άρθρου 102 του Περί Ρύθμισης Της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νομού». Οι Κανόνες αυτοί προνοούν μεταξύ άλλων, για τις Γενικές Αρχές που πρέπει να ακολουθούν οι εγκεκριμένοι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κύπρο, για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, για τη διαδικασία πριν την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας, τη Σύναψη και λειτουργία της Σύμβασης Προμήθειας, τους οικιακούς πελάτες και το ρόλο του Ύστατου Προμηθευτή, καθώς και για την Επίλυση Διαφορών.​