Ηλεκτροπαραγωγή

​​​ 

 ​

​Θερμική Ηλεκτροπαραγωγή

Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ​

Η ΑΗΚ λειτουργεί τρεις ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς.
​Η ΑΗΚ συμμετέχει ενεργά στην κατασκευή μεγάλων έργων ΑΠΕ.


 Θερμική Ηλεκτροπαραγωγή

Η Κύπρος είναι ένα νησί χωρίς πρωτογενείς πηγές ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής λειτουργεί απομονωμένα και είναι πλήρες εξαρτώμενο από την εισαγωγή καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι στιγμής τα κύρια εισαγόμενα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι το μαζούτ και το ακάθαρτο πετρέλαιο. Το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου αποτελείται από τρεις θερμικούς ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1480MWe. Ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός της Δεκέλειας, που βρίσκεται στην νοτιανατολική ακτή της Κύπρου, ανατολικά της Λάρνακας, διαθέτει 6 ατμοστρόβιλους με ισχύ 60MWe ο καθένας και 2 μηχανές εσωτερικής καύσης με ισχύ 50MWe η κάθε μια. Εν κατακλείδι, ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός του Βασιλικού, που είναι ο πιο καινούργιος ηλεκτροπαραγωγός σταθμός και βρίσκεται στην νότια ακτή της Κύπρου, μεταξύ της Λεμεσού και της Λάρνακας, διαθέτει 3 ατμοστρόβιλους με ισχύ 130MWe ο καθένας, 2 μονάδες συνδυασμένου κύκλου με ισχύ 220MWe η κάθε μια και 1 αεροστρόβιλο με ισχύ 38MWe. Ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός της Μονής, που βρίσκεται στην νότια ακτή της Κύπρου, ανατολικά της Λεμεσού, χρησιμοποιείται αυτή την στιγμή ως εφεδρικός και διαθέτει 4 αεροστρόβιλους με ισχύ 37.5MWe ο καθένας.
Οι ατμοστρόβιλοι του Βασιλικού χρησιμοποιούνται για το βασικό φορτίο ηλεκτροπαραγωγής, ενώ οι ατμοστρόβιλοι της Δεκέλειας χρησιμοποιούνται για το ενδιάμεσο φορτίο ηλεκτροπαραγωγής. Οι αεροστρόβιλοι χρησιμοποιούνται κυρίως για το φορτίο αιχμής του συστήματος. Όλοι οι σταθμοί χρησιμοποιούν μαζούτ για τους ατμοστρόβιλους και ακάθαρτο πετρέλαιο για τους αεροστρόβιλους. Οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου χρησιμοποιούν ακάθαρτο πετρέλαιο ως καύσιμο μέχρι την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο, το οποίο αναμένεται να είναι διαθέσιμο το 2016. Επίσης, το 2016 οι 3 ατμοστρόβιλοι του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού του Βασιλικού θα μετατραπούν για τη χρήση φυσικού αερίου στη θέση του μαζούτ.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θερμικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της ΑΗΚ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Σύστημα Παραγωγής​.

Περιβαλλοντική Επίδοση

Ως εταιρεία με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, πιστεύουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι αναφορικά με την σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος γύρω από τις εγκαταστάσεις μας. Ως εκ τούτου έχουμε καταρτίσει εξειδικευμένα συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων ή/και διαρροών μας και οποιωνδήποτε άλλων συστατικών που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές δραστηριότητες μας. Τα συστήματα αυτά διασφαλίζουν πλήρως την προστασία του περιβάλλοντα χώρου.

 

 

 

 

​Ανάπλαση Τοπίου
Η ΑΗΚ φροντίζει και ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, ιδιαίτερα στους χώρους όπου έχουν αναγερθεί οι ηλεκτροπαραγωγοί της σταθμοί.

Προστασία της θάλασσας

Η ΑΗΚ λόγω του γεγονότος ότι οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί της βρίσκονται πολύ κοντά στις ακτές, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα που αφορούν ρεύματα υγρών αποβλήτων προς την θάλασσα

Ανάπλαση Τοπίου 

Η ΑΗΚ φροντίζει και ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, ιδιαίτερα στους χώρους όπου έχουν αναγερθεί οι ηλεκτροπαραγωγοί της σταθμοί. Κατά την ανέγερση του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού, η ΑΗΚ συγκέντρωσε σε ειδική δεξαμενή από άργιλο τα χημικά απόβλητα των Χημικών Βιομηχανιών που δραστηριοποιούντο στον παρακείμενο χώρο εξουδετερώνοντας τα, ενώ στην συνέχεια προχώρησε στην ταφή της δεξαμενής αυτής. Στον χώρο πάνω από την δεξαμενή η ΑΗΚ προχώρησε σε δεντροφύτευση δημιουργώντας ένα δασύλλιο.
Μετά την καταστροφή του σταθμού τον Ιούλιο 2011 και την ανακατασκευή του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού η ΑΗΚ προχώρησε στην αναδάσωση του καμένου δασυλλίου.
Η ΑΗΚ έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό όσο αφορά την ασφαλή απενεργοποίηση των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών της. Συγκεκριμένα στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Μονής, ο οποίος στο σύντομο μέλλον θα κατεδαφιστεί, η ΑΗΚ έχει προχωρήσει σε αποτύπωση και περιβαλλοντική μελέτη για την καταγραφή όλων των υπολειμμάτων αμιάντου και άλλων ουσιών στους χώρους του σταθμού. Επιπρόσθετα η μελέτη αυτή θα καταδείξει και τον σωστότερο τρόπο διαχείρισης τους από εξειδικευμένο σύστημα ώστε κατά την κατεδάφιση του σταθμού να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων της γύρω περιοχής.


Προστασία της θάλασσας 

Η ΑΗΚ λόγω του γεγονότος ότι οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί της βρίσκονται πολύ κοντά στις ακτές, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα που αφορούν ρεύματα υγρών αποβλήτων προς την θάλασσα. Για τον λόγο αυτό και για να διασφαλιστεί η μη μόλυνση της θάλασσας, έχει εφαρμόσει εξειδικευμένα συστήματα κατακράτησης, επεξεργασίας και εξουδετέρωσης βλαβερών ουσιών. Συγκεκριμένα, στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας λειτουργεί σύστημα χημικής επεξεργασίας όλων των χημικών παραγώγων και των δύο ηλεκτροπαραγωγών σταθμών. Επιπλέον και στους δύο ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς λειτουργούν συστήματα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων των σταθμών. Για την αποφυγή διαρροών στην θάλασσα λόγω ατυχήματος στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού λειτουργούν λιποπαγίδες. Η εφαρμογή λιποπαγίδων θα τεθεί σε λειτουργία και στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας.

 

Ηλεκτροπαραγωγή απο ΑΠΕ

Η ΑΗΚ έχει δεσμευθεί να βοηθήσει στη μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου. Έχοντας αυτό υπόψη, η ΑΗΚ έχει ετοιμάσει το 2010 το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ για την περίοδο 2011-2020, για τη συμμετοχή της ΑΗΚ είτε με την κατασκευή των δικών της μονάδων ΑΠΕ, είτε μέσω συνεργασίας τύπου Κοινοπραξίας με ιδιωτικές εταιρίες σε έργα ΑΠΕ, κυρίως φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Σύμφωνα με αυτό το Σχέδιο Δράσης της ΑΗΚ για τις ΑΠΕ του 2010, αν το μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο το επιτρέπει, η ΑΗΚ θα προσπαθήσει να κατασκευάσει και να λειτουργήσει φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύς μέχρι 130ΜW. Επί του παρόντος το Σχέδιο Δράσης είναι υπό αναθεώρηση για την επικαιροποίηση του ώστε να συνάδει με το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κύπρου για τις ΑΠΕ. Επιπλέον, η ΑΗΚ για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού της στις νέες τεχνολογίες των ΑΠΕ, συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα για καινοτόμες τεχνολογίες ΑΠΕ.

 


 

​Φωτοβολταϊκά
Η ΑΗΚ θα κατασκευάσει είτε από μόνη της είτε  μέσω συνεργασίας τύπου Κοινοπραξίας με ιδιωτικές εταιρίες μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα.

​ Αιολικά Πάρκα

Η ΑΗΚ έχει καταβάλει διάφορες προσπάθειες για συνεργασίες τύπου Κοινοπραξίας με ιδιωτικές εταιρίες για την κατασκευή αιολικών πάρκων.

Μονάδες Βιομάζας

Η ΑΗΚ είναι έτοιμη  για συνεργασίες τύπου Κοινοπραξίας με ιδιωτικές εταιρίες για την κατασκευή μονάδων βιομάζας.

 ​
Φωτοβολταϊκά

Η ΑΗΚ συμμετείχε στη διαδικασία του μειοδοτικού διαγωνισμού τον Ιανουάριο του 2013 και κέρδισε την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 3ΜW στην περιοχή του υποσταθμού της ΑΗΚ στο Τσέρι. Το έργο βρίσκεται στα τελευταία στάδια της δανειοδότησης του και αναμένεται να λειτουργήσει τον Μάρτιο του 2014. Επιπλέον, η ΑΗΚ εξετάζει την κατασκευή ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος περίπου 20ΜW στην περιοχή του Ακρωτηρίου, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. Εκτός από αυτά, το 2012 η ΑΗΚ μέσα από μια διεθνή προσφορά προσκάλεσε ιδιωτικές εταιρίες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προκειμένου να προεπιλεγούν ως στρατηγικοί συνεργάτες για συμμετοχή σε Κοινοπραξία με την ΑΗΚ για την κατασκευή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων. Μέσω της διαδικασίας, η ΑΗΚ έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συμφωνίας με δύο εταιρίες. Με την μία εταιρία για την κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών πάρκων, το ένα στην περιοχή του Πολιτικού ισχύος 4,85ΜW και το άλλο στην περιοχή του Λυθροδόντα ισχύος 6,66ΜW ενώ με την άλλη εταιρία για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή του Μιτσερού ισχύος 10ΜW.

 


 

Η ΑΗΚ, στα πλαίσια της κοινωνικής της ευθύνης και πολιτικής, ανακοίνωσε το 2013 σχέδιο για την εγκατάσταση 200 φωτοβολταικών συστημάτων ονομαστικής ισχύς εξόδου 3kW το καθένα, στις στέγες των καταναλωτών που έχουν δικαίωμα να λάβουν χρηματοδότηση από το σχέδιο της ΡΑΕΚ για την εισαγωγή του συμψηφισμού μετρήσεων. Αυτή η ομάδα των καταναλωτών έχει υποφέρει περισσότερο από την οικονομική κρίση και δεν μπορεί να διαθέσει το ποσό που χρειάζεται για την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων ακόμη και αν λάβουν την χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση. Η ΑΗΚ ως εκ τούτου έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο χρηματοδότησης το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα σε αυτή την ομάδα των καταναλωτών να εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό σύστημα χωρίς κάποιο αρχικό κόστος. Το κόστος του φωτοβολταϊκού συστήματος θα αποπληρωθεί μέσω διμηνιαίων χρεώσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο τελευταίος λογαριασμός να μην υπερβαίνει το ποσό που έχει ήδη πληρωθεί. Με λίγα λόγια η εξοικονόμηση που γίνεται από την παραγωγή από το φωτοβολταϊκό σύστημα και εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη σταθερή χρέωση. Όταν το σύστημα θα αποπληρωθεί (περίπου 4 με 6 χρόνια ανάλογα με την επιλογή που θα επιλέξει ο καταναλωτής), ο καταναλωτής θα μπορεί να επωφελείται πλήρως από την παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος.


​Αιολικά Πάρκα 

Στην Κύπρο βρίσκονται υπό λειτουργία 5 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 147MWe. Έχουν δοθεί άδειες για κατασκευή για άλλα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 18 MWe. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κύπρου για τις ΑΠΕ αναμένεται ότι μέχρι το 2020 να έχουν εγκατασταθεί αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 300 MWe.

Η ΑΗΚ ήταν η πρώτη εταιρεία που προσπάθησε να κατασκευάσει αιολικό πάρκο στην Κύπρο στο Κούρρη, όμως η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε λόγω μη βιωσιμότητας του έργου την τότε εποχή. Επίσης, κατέβαλε διάφορες  προσπάθειες για συνεργασίες τύπου Κοινοπραξίας με ιδιωτικές εταιρίες για την κατασκευή αιολικών πάρκων, που για διάφορους λόγους δεν προχώρησαν.

Παρόλα αυτά, η ΑΗΚ είναι έτοιμη να συζητήσει για συνεργασία με κάθε ιδιωτική εταιρεία που ενδιαφέρεται να κατασκευάσει μελλοντικά αιολικό πάρκο.

 


 

​Μονάδες Βιομάζας 

Στην Κύπρο βρίσκονται υπό λειτουργία 14 μονάδες βιομάζας συνολικής ισχύος 9.7 MWe. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κύπρου για τις ΑΠΕ αναμένεται ότι μέχρι το 2020 να έχουν εγκατασταθεί μονάδες βιομάζας συνολικής ισχύος 17 MWe.
Η ΑΗΚ είναι έτοιμη να συζητήσει για συνεργασία με κάθε ιδιωτική εταιρεία που ενδιαφέρεται να κατασκευάσει μελλοντικά μονάδα βιομάζας.