Πώς υποστηρίζουμε το έργο μας

​​​​​​Συνεχίζουμε να δεσμευόμαστε σε Διακυβέρνηση υψηλού επιπέδου, με βάση την αειφορία, μετρώντας την απόδοση και την βελτίωση μας σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας.


​Διακυβέρνηση με βάση την αειφορία
Έχουν οριστεί επιτροπές που είναι υπεύθυνες για την επίτευξη των στόχων μας αναφορικά με την αειφορία .

​​Τα ενδιαφερόμενα μέρη
Είμαστε δεσμευμένοι στη δημιουργία ισχυρών και μακροχρόνιων σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επένδυση στην κοινωνία
Η επένδυση στην κοινωνία αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων μας για αειφορία.

 

​Νομοθεσία
Επικοινωνούμε τακτικά με φορείς που είναι υπεύθυνοι για τις Νομοθετικές/ Κανονιστικές ρυθμίσεις

​Τα αειφόρα επιτεύγματα μας

Το ταξίδι μας προς την αειφορία βελτιώνεται συνεχώς σε διάφορους τομείς, όπως με την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των καθημερινών μας δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και την μείωση της κατανάλωσης μας στα καύσιμα κίνησης, στο νερό και στην ηλεκτρική ενέργεια.


Δι​ακυβέρνηση με βάση την αειφορία

.

 

Εκτελεστική Ευθύνη
Κάθε υπεύθυνος λειτουργός έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι όλες οι δεσμεύσεις μας επιτυγχάνονται.

Επιτροπές Διακυβέρνησης

Η ισχυρή Διακυβέρνηση διασφαλίζει ότι αυτά που υποσχόμαστε γίνονται πραγματικότητα.


Εκτελεστική Ευθύνη

Κάθε εκτελεστικό μέλος έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι όλες οι δεσμεύσεις μας επιτυγχάνονται.

​​Συγκεκριμένες ευθύνες:

 Γενικός Διευθυντής

 • Θα μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την ηλεκτροπαραγωγή  κατά 10% μέχρι το 2020, σε σύγκριση με τις εκπομπές που είχαμε το 2011.

 • Θα μειωθούν  οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται από τον στόλο της ΑΗΚ κατά 10% έως το 2016.

 • Θα συνεχισθούν οι προσπάθειες για ενημέρωση των πελατών μας για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

 • Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τις χαμηλότερες δυνατές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και να συνεχίσουμε την υποστήριξη  μας στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

 • θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με διαφάνεια, διασφαλίζοντας την ασφάλεια, υγεία και τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Εκτελεστικός Διευθυντής Παραγωγής

 • Θα μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την ηλεκτροπαραγωγή  κατά 10% μέχρι το 2020, σε σύγκριση με τις εκπομπές που είχαμε το 2011.

 • Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με πλήρη διαφάνεια όσο αφορά την ασφάλεια του εξοπλισμού των ηλεκτροπαραγωγών σταθμών λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά πρότυπα.

Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων

 • Δέσμευση για ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από την επιλογή της όδευσης των Δικτύων Μεταφοράς και των θέσεων των Υποσταθμών Μεταφοράς (Υ/Σ).

 • Προσπάθεια για απομάκρυνση, κατά το δυνατόν, της όδευσης των γραμμών μεταφοράς από κατοικημένες περιοχές και επιλογή όδευσης μέσα από άγονες και χέρσες περιοχές.

 • Δέσμευση για αποφυγή, κατά το δυνατόν, περιοχών που προστατεύονται με ειδικό καθεστώς ή χαρακτηρίζονται ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

 • Προσπάθεια, όπου είναι οικονομικά εφικτό, αποφυγής για αισθητικούς λόγους της παράλληλης όδευσης ή διασταύρωσης της γραμμής με δρόμους αξιόλογης κυκλοφορίας.

Διευθυντής Διανομής

 • Δέσμευση στη χρήση μονωμένων αγωγών σε δασικές περιοχές, ώστε να αποφεύγονται τα κλαδέματα και να εκμηδενίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

 • Δέσμευση για ελαχιστοποίηση της αισθητικής επιβάρυνσης των γραμμών διανομής με κατάλληλες επιλογές όδευσης και υπογειοποιήσεις σε αστικές περιοχές.

​Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Δέσμευση στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα αειφορίας.

 • Δέσμευση για μείωση των δεικτών μέτρησης ατυχημάτων κατά 10% μέχρι το 2015.

 • Δέσμευση για μείωση του δείκτη απουσιών του προσωπικού κατά 5% μέχρι το 2015.

Υπεύθυνος Ποιότητας και Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης

 • Θα μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα γραφεία και τις αποθήκες μας κατά 10% μέχρι το 2016.

 • Μέχρι το 2015 , 30% του προσωπικού  μας θα έχει κατανοήσει με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν  στην επίτευξη  των δεσμεύσεων της ΑΗΚ για την αειφορία.

 • Δεν θα αποστέλλουμε οποιοδήποτε απόβλητο από τα γραφεία και τις αποθήκες μας οπουδήποτε αλλού εκτός από τους ενδεδειγμένους, σύμφωνα με τους Νομοθεσία, χώρους.


Επιτροπές διακυβέρνησης

Ως Οργανισμός έχουμε ευθύνη ως προς το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία καθώς και ευθύνη για ηθική διαχείριση των δραστηριοτήτων μας.

Για την διασφάλιση της συμμόρφωσης, της δέσμευσης και της συνεχούς βελτίωσης στην αειφορία, θα εγκαθιδρυθούν τρεις επιτροπές διακυβέρνησης.

Συμβούλιο αειφόρου ανάπτυξης (ΣΑΑ)

Το ΣΑΑ συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο ή κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης των αποτελεσμάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και σκοπός του είναι να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον Οργανισμό για υλοποίηση των δεσμεύσεων μας για αειφόρα ανάπτυξη, ώστε να λειτουργούμε ως πρωταθλητές στην αειφορία, καθώς και να εποπτεύει τις επιδόσεις μας στην αειφορία.

Το ΣΑΑ αποτελείται από το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΑΗΚ, με πρόεδρο της επιτροπής τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ.

Επιτροπή αειφορίας

Η επιτροπή αυτή συνεδριάζει κάθε τέσσερις μήνες και επιβλέπει την πολιτική και την κατεύθυνση των επιδόσεων μας σχετικά με βασικούς επιχειρησιακούς στόχους για υλοποίηση των δεσμεύσεων μας για αειφόρο ανάπτυξη. Η επιτροπή επίσης αναθεωρεί την πρόοδο μας σχετικά με τις δεσμεύσεις και τους στόχους μας και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργικές συστάσεις και σκέψεις μελλοντικού σχεδιασμού. Της επιτροπής προεδρεύει ο Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης και αποτελείται από τους σχετικούς Ιδιοκτήτες Κρίσιμων Διεργασιών ή άλλα Διευθυντικά στελέχη υπεύθυνα για την υλοποίηση των στόχων που τίθενται.

​Ομάδα Περιβαλλοντικής Αριστείας

Η ομάδα είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές νομικές απαιτήσεις και υποστηρίζει την υλοποίηση των δεσμεύσεων για αειφόρο ανάπτυξη του Οργανισμού. Στην ομάδα συμμετέχουν όλοι οι Συντονιστές περιβαλλοντικής διαχείρισης όλων των γεωγραφικών περιοχών/μονάδων.


Τα ενδιαφερόμενα μέρη

​Έχουμε τρείς κυρίως ομάδες ενδιαφερόμενων μερών: τους πελάτες μας, το προσωπικό μας και την Κυβέρνηση. Έχουμε καθήκον σε όλους καθώς και ευθύνη προς όλη την Κοινωνία.
Επιπλέον των πιο πάνω κύριων ενδιαφερόμενων μερών, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη είναι π.χ. : 

 • Οι Τοπικές αρχές,

 • Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕΚ),

 • Οι Συντεχνίες,

 • Οι Προμηθευτές μας,

 • Οι Επιχειρηματικοί και φιλανθρωπικοί εταίροι,

 • Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

 • Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς και άλλοι

Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία ισχυρών και μακροχρόνιων συνεργασιών και επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να βελτιώσουμε την απόδοση μας και να αναπτύξουμε την μελλοντική μας στρατηγική, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η κατανόηση των προτεραιοτήτων των ενδιαφερομένων μερών, μας βοηθάει επίσης στο να βεβαιωθούμε ότι οι επικοινωνίες και οι υπηρεσίες μας καλύπτουν τις ανάγκες τους.   

 

Επένδυση στην Κοινωνία

Η επένδυση στην Κοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος των δεσμεύσεων μας για αειφόρα ανάπτυξη. Το έργο μας υποστηρίζεται από τις αρχές μας για Κοινοτικές Επενδύσεις και προγράμματα, τα οποία περιγράφονται πιο κάτω.
 

Αρχές 

​Παραδείγματα Προγραμμάτων

​Κοινωνία 

​Υποστήριξη στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

​Ενδιαφερώμενα μέρη και πελάτες

​Οργάνωσης της έκθεσης “Εξοικονόμηση Ενέργειας” σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), φιλανθρωπικές και Κοινοτικές οργανώσεις

Οργ​άνωση της εκδήλωσης “Δώσε φως σε μια ζωή” σε συνεργασία με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο.
Υποστήριξη στα παιδιά των
εγκλωβισμένων και στις σχολικές αρχές του Ριζοκαρπάσου.


Νομοθεσί​α

Επικοινωνούμε τακτικά με την Βουλή των Αντιπροσώπων, τα Κυβερνητικά Υπουργεία και Τμήματα και άλλες τοπικές αρχές.
Ως η μόνη Κυπριακή εταιρεία παραγωγής ,μεταφοράς και διανομής  ηλεκτρικής ενέργειας, προσπαθούμε συνεχώς να λάβουμε υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, ειδικά των βουλευτών και των Υπουργείων. Ως επί των πλείστον επικοινωνούμε και συνεργαζόμαστε με τους βουλευτές που είτε ενδιαφέρονται για θέματα ενεργειακής πολιτικής είτε είναι μέλη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για θέματα ενέργειας.

Στόχοι μας είναι να:

• Εξασφαλίσουμε ότι οι βουλευτές μας θα κατανοήσουν εμάς και την επιχείρηση μας,
• Κατανοήσουμε τις απόψεις των βουλευτών,
• Εξηγήσουμε πως μπορούμε να τους βοηθήσουμε στο έργο τους.

Επίσης συνεργαζόμαστε με Κυβερνητικά Τμήματα και Υπουργεία, κυρίως με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Γεωργίας (Τμήμα Περιβάλλοντος) καθώς και την Γενική Ελέγκτρια. Διατηρούμε στενή σχέση με την ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  (ΡΑΕΚ ) και τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ), αφού οι αποφάσεις τους μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τον Οργανισμό μας. Συμβάλλουμε σε όλους τους  σημαντικούς τομείς ενεργειακής πολιτικής, διαχειριζόμαστε την ασφάλεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και υποστηρίζουμε τους ευάλωτους πελάτες.

Τα αειφόρα επιτεύγματα μας

Το ταξίδι μας προς την αειφορία βελτιώνεται συνεχώς σε διάφορους τομείς, όπως στην προσπάθεια μας για ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των καθημερινών μας δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και την μείωση της κατανάλωσης μας στα καύσιμα κίνησης, στο νερό και στην ηλεκτρική ενέργεια. ​


 Δείκτες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.pdf