Γενικά

​Με βάση τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ 04/2014, για τον Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ, η Αρχή έχει προχωρήσει στη σύσταση της Διεύθυνσης Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων, η οποία  περιλαμβάνει όλες τις μη-ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ. Οι Μη-Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες διαχωρίζονται λειτουργικά από τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ, κατά τρόπο ξεκάθαρο και η κοστολόγηση τους γίνεται ξεχωριστά, για κάθε μια από τις υπηρεσίες αυτές κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή.

Οι Μη-Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων, τη Μονάδα Αφαλάτωσης, τη Συντήρηση Οδικού Φωτισμού, την υπηρεσία e-charge για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων,  τη μελέτη-προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για τρίτους, άλλες εργολαβίες π.χ. τοποθέτηση καλωδίων για τρίτους ή συντήρηση εγκαταστάσεων τρίτων, τη χρήση/εκμετάλλευση Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής για άλλη εμπορική δραστηριότητα από τη χρήση για τις ανάγκες του ενεργειακού δικτύου ​ καθώς και οποιεσδήποτε άλλες μη-ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Ο Διευθυντής Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων υπάγεται διοικητικά στον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ.

Η Διεύθυνση Μη-Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων έχει μεταξύ άλλων τις πιο κάτω γενικές αρμοδιότητες:

  • Εφαρμογή της στρατηγικής της ΑΗΚ με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων της.

  • Διατήρηση της επικερδότητας των Μη-Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων  και υποβολή εισηγήσεων για ανάπτυξη νέων κερδοφόρων δραστηριοτήτων

  • Παροχή ενημέρωσης για την πρόοδο και την εξέλιξη των έργων στη Διεύθυνση και στη Διοίκηση της ΑΗΚ

  • Κατανόηση των απαιτήσ εων που δημιουργούνται από την ανάγκη πραγματικής ανεξαρτησίας των Μη-Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων από τις Διευθύνσεις των Επιχειρηματικών Μονάδων και του Λογιστικού Διαχωρισμού τους, για να παραμείνει η λειτουργία της ΑΗΚ συμβατή με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις σχετικές Ρυθμιστικές Αποφάσεις και πλήρης ανταπόκριση σε αυτές

  • Αποτελεσματικό συντονισμό, στενή παρακολούθηση και συνεχής αποτίμηση όλων των εργασιών έτσι ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρουν να είναι ανταγωνιστικές αυτών που προσφέρονται από την κυπριακή και διεθνή αγορά

  • Εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΑΗΚ και του Κώδικα Δεοντολογίας της ΑΗΚ, όπως και κάθε άλλου Κανονισμού και/ή Νόμου που αφορά και εφαρμόζεται από την ΑΗΚ.