Έλεγχος Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

​​​​​​
 

Μια από τις δραστηριότητες που έχουν καθοριστεί από τη ΡΑΕΚ ως μη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα είναι και ο εσωτερικός έλεγχος ηλε​κτρολογικών εγκαταστάσεων. Το προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου που υπάγεται στο Διαχειριστή Συστήματος Διανομής με την μακρόχρονη εμπειρία που έχει στις επιθεωρήσεις/ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εξακολουθεί να ελέγχει/επιθεωρεί τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για λογαριασμό της Διεύθυνσης των Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων.