​​​​​Πως θα ενεργήσετε σε περίπτωση διακοπής στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην κατοικία ή σε άλλο υποστατικό σας.

​ 

Η ΑΗΚ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε την απαραίτητη πληροφόρηση και καθοδήγηση αναφορικά µε τις συσκευές που σχετίζονται µε την ασφάλεια και λειτουργία της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης ώστε να µπορείτε κι εσείς να ενεργείτε πιο σωστά στην περίπτωση που αυτές λειτουργήσουν διακόπτοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.


 

ΠΡΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ AHK:


Ελέγξτε εάν τα γειτονικά σας σπίτια έχουν ρεύµα.

Ελέγξτε αν σας έχει δοθεί εκ των προτέρων ειδοποίηση:

  • Είτε για προγραµµατισµένη διακοπή ρεύµατος που σας επηρεάζει µέσω εντύπου της ΑΗΚ ή µέσω εφηµερίδας / ραδιοφώνου/τηλεόρασης.

  • α µη πληρωµή του λογαριασµού σας. Αν δεν έχετε πάρει ειδοποίηση διακοπής και δεν έχετε παρατηρήσει γενική διακοπή ρεύµατος στην περιοχή σας, µεταβείτε στον τόπο που είναι ο µετρητής και το αυτόµατο σας και ελέγξτε αν το αυτόµατο σας έχει λειτουργήσει από τη θέση (ΟΝ) ή ( Ι ) στη Θέση (OFF) ή (Ο). Αν το αυτόµατο είναι στη θέση (OFF) ή (Ο) δοκιµάστε το µια φορά επαναφέροντας το στην θέση (ΟΝ) ή ( Ι ). Αν επιστρέψει στη θέση (OFF) ή (Ο), υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε την ηλεκτρική σας εγκατάσταση και χρειάζεται να καλέσετε αδειούχο ηλεκτρολόγο για τα περαιτέρω. Πρόσφατα η ΑΗΚ έχει αρχίσει να εγκαθιστά δίπλα από το µετρητή της, αντί ασφαλειοφορείς (cut-outs) γνωστούς ως Ασφάλειες, Μικροδιακόπτες (MCBs). 

 


Εικόνα 1: Παράδειγμα τοποθέτησης συσκευών μονοφασικής παρο​χ

ής​​


 Σε περίπτωση λειτουργίας του Μικροδιακόπτη της ΑΗΚ, η δοκιµή για επαναφορά του µπορεί να γίνει από τον πελάτη. Ελέγξ​ετε αν ο Μικροδιακόπτης της ΑΗΚ είναι στη θέση (Ο). Αν είναι σ’ αυτή τη θέση επαναφέρετε τον χειροκίνητα στη θέση ( Ι ) για να αποκατασταθεί η παροχή στο υποστατικό σας.​

Αν επιστρέψει στη θέση (Ο) τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εγκατάσταση σας πιθανώς από υπερφόρτωση και θα πρέπει να καλέσετε ηλεκτρολόγο ή να αφαιρέσετε φορτί​α, δηλαδή να απ​ενεργοποιήσετε µερικές από τις ηλεκτρικές συσκευές σας. Αν το πρόβλημα από υπερφόρτωση συμβαίνει συχνά, αποταθείτε στην ΑΗΚ για αύξηση φορτίου, δηλαδή αντικατάσταση της ασφάλειας ή του µικροδιακόπτη της ΑΗΚ µε µμεγαλύτερης ισχύος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν υπάρχει ηλεκτρισµός µόνο σε κάποιο µέρος της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, τότε ελέγξτε τους επί µέρους µικροδιακόπτες του Πίνακα Διανοµής, που βρίσκεται εντός του υποστατικού σας. Aν έχετε πρόβληµα, καλέστε αδειούχο ηλεκτρολόγο. Η ΑΗΚ δεν µπορεί να κληθεί για προβλήµατα εντός του υποστατικού σας πέραν του µετρητή της.​

Για τριφασικές παροχές (π.χ. για εγκαταστάσεις θερμοσυσσωρευτών).

Σε περίπτωση ολικής διακοπής ισχύουν όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Σε περίπτωση µερικής διακοπής:

  • Ελέγξτε και αν χρειαστεί επαναφέρετε στη θέση (ΟΝ) ή ( Ι ) τους µικροδιακόπτες του Πίνακα Διανοµής που βρίσκονται εντός του υποστατικού σας. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν µικροδιακόπτες (MCBs) της ΑΗΚ πριν από το µετρητή, ελέγξτε και αν χρειαστεί επαναφέρετε όσους έχουν λειτουργήσει από τη θέση (Ο) στη θέση ( Ι ).

  • Αν το πρόβληµα παραµένει καλέστε την ΑΗΚ στο τηλέφωνο 1800.

 

 


Εικόνα 2: Παράδειγμα τοποθέτησης συσκευών τριφασιακής παροχής


 ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟ 1800, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:


  • Αν δεν έχετε ηλεκτρισµό και το αυτόµατο σας είναι στη θέση (ΟΝ) ή ( Ι ) και δίπλα από το µετρητή της ΑΗΚ υπάρχει εγκατεστηµένος ασφαλειοφορέας (ασφάλεια) και όχι µικροδιακόπτης.

  • Αν διαπιστώνετε γενική διακοπή ηλεκτρισµού στην περιοχή σας.

  • Αν επιθυμείτε περαιτέρω καθοδήγηση ή πληροφόρηση ή και σε περίπτωση που παρ’ όλες τις προσπάθειες σας δεν αποκαθίσταται η παροχή ρεύματος, η ΑΗΚ είναι πάντοτε έτοιμη να σας εξυπηρετήσει.

Σηµ. Για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση παρακαλείστε όπως δίδετε όσο το δυνατό πιο ακριβή στοιχεία που να ευκολύνουν τον εντοπισµό του υποστατικού σας από το συνεργείο της ΑΗΚ και τη διαπίστωση του προβλήµατος.

Γιατί είναι προς το συµφέρον σας να ελέγξετε το αυτόµατο σας ή και το µικροδιακόπτη (MCB) της ΑΗΚ πριν τηλεφωνήσετε στην ΑΗΚ

Σε αρκετές περιπτώσεις διακοπών του ηλεκτρικού σας ρεύματος αυτό οφείλεται στη λειτουργία του αυτομάτου σας. Στην περίπτωση επιτυχούς επαναφοράς του αυτοµάτου σας ή και του µικροδιακόπτη της ΑΗΚ στην κανονική του θέση (ΟΝ) ή ( Ι ), θα έχετε τα ακόλουθα οφέλη: 

  • Αποκαθίσταται η παροχή σας άµεσα και δεν χρειάζεται να αναµένετε το συνεργείο της ΑΗΚ

  • Εξοικονοµείτε τη χρέωση για την επίσκεψη του συνεργείου της ΑΗΚ 


 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι είναι ο Αυτόµατος Διακόπτης Διαρροής προς τη Γη ή κοινώς λεγόµενο "Αυτόµατο"

 Ο αυτόµατος διακόπτης διαρροής προς τη Γη (Αυτόµατο) είναι µια ηλεκτρική συσκευή η οποία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε περίπτωση διαρροής προς τη γη ή υπερφόρτωσης.

 Η πιο συνηθισµένη αιτία για να λειτουργήσει το Αυτόµατο είναι κάποια ελαττωµατική συσκευή (δηλαδή υπάρχει διαρροή προς τη γη). Έτσι, λειτουργεί ο αυτόµατος διακόπτης σας και διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για να σας προστατεύσει από πιθανή ηλεκτροπληξία. Μια άλλη αιτία για να λειτουργήσει το Αυτόµατο σας είναι η υπερφόρτωση της εγκατάστασης.

 Υπάρχουν διάφοροι τύποι αυτόµατων µε µικρές διαφορές µεταξύ τους. Ο µοχλός ή κοµβίο λειτουργίας µπορεί να είναι στη θέση ( Ι ) ή (Ο) ή πιεσµένο µέσα ή έξω. Δίπλα τους υπάρχει ένας µικρός διακόπτης ελέγχου λειτουργίας (test button), ο οποίος όταν πιεσθεί, διακόπτει την παροχή ρεύµατος. Ο διακόπτης αυτός πρέπει να ελέγχεται περιοδικά για να διαπιστώνεται ότι το αυτόµατο λειτουργεί κανονικά και μπορεί να σας προστατεύει σε περίπτωση διαρροής προς τη γη όταν χρειαστεί.

 

 


Εικόνα 3: Παράδειγμα 3 διαφορετικών τύπων αυτομάτων 


Σε µερικές εγκαταστάσεις (εργοστάσια, παλιές πολυκατοικίες κ.λπ.) δεν υπάρχει αυτός ο αυτόµατος διακόπτης, αλλά διακόπτης µε Ασφάλειες. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει όταν παραστεί ανάγκη, να γίνει αντικατάσταση των ασφαλειών από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Πού βρίσκεται το «Αυτόµατο» σας και ο µετρητής της ΑΗΚ

Συνήθως ο αυτόµατος διακόπτης διαρροής προς τη γη (Αυτόµατο) είναι δίπλα από τον µετρητή της ΑΗΚ.Ο µετρητής συνήθως τοποθετείται σε ερµαράκι στη βεράντα, στο κλιµακοστάσιο, σε ειδική οικοδοµική κατασκευή, σε βοηθητικό πάσσαλο. Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ παλιών υποστατικών ή διατηρητέων, ο αυτόµατος διακόπτης και ο µετρητής µπορεί να βρίσκονται στο εσωτερικό του υποστατικού κοντά στην είσοδο.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας οι µετρητές και αυτόµατοι διακόπτες συνήθως τοποθετούνται σε ειδικό δωµάτιο µετρητών στο υπόγειο ή στο χώρο στάθµευσης. Κάτω από τον κάθε µετρητή και κάτω από κάθε αυτόµατο ή ασφαλειοδιακόπτη αναγράφεται ο αριθµός του διαµερίσµατος, καταστήµατος ή άλλου υποστατικού. Έτσι είναι εύκολο να εντοπισθεί ο αυτόµατος διακόπτης ή ασφαλειοδιακόπτης σας. Θα πρέπει όταν αγοράζετε νέο διαµέρισµα ή οικία να ενηµερώνεστε από τον πωλητή ή τον ηλεκτρολόγο για τη θέση του µετρητή και του αυτόµατου διακόπτη σας.​


ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΤΙ, ΜΗΝ ΤΟ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΨΕΤΕ. 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ Η ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΗΚ, ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟ 1800.