ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - SEVESO III

​Η Οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στην συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης (ΑΗΚ- Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας και Βασιλικού) όπως εκπονήσουν σχετικές Εκθέσεις Ασφάλειας.

 

​ Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού έχει εκπονήσει Έκθεση Ασφάλειας σύμφωνα με τις πιο πάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες το 2008-2009, η οποία έκθεση έτυχε πλήρους αναθεώρησης το 2013-2014. Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας έχει εκπονήσει Έκθεση Ασφάλειας σύμφωνα με τις πιο πάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες τον Φεβρουάριο του 2016. Ο Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Μονής έχει εκπονήσει Έκθεση Ασφάλειας σύμφωνα με τις πιο πάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες τον Δεκέμβριο του 2016.