​​​Η μέθοδος Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing) εφαρμόζεται με τη χρήση Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες.

Πατήστε στον πιο κάτω Σύνδεσμο για τη Σύμβαση Εφαρμογής Συμψηφισμού Λογαριασμών (Net Billing)​ από Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ-Σχέδιο ΑΗΚ "NETBILL".

Σύμβαση Σ​υμψηφισμού Λογαριασμών - Σχέδιο AHK NETBILL.pdf​​​​