​​​​​​Τροποποίηση Διεύθυνσης Υποστατικού:  Η αλλαγή ονομασίας της οδού ή/και αλλαγή του αριθμού γίνεται με έγγραφο βεβαίωσης από Κοινοτικό Συμβούλιο ή Δημαρχείο. Η βεβαίωση αυτή γίνεται δεκτή μέσω ταχυδρομείου ή με προσωπική επίσκεψη από τον πελάτη στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών

 

Αλλαγή  Ταχυδρομικής Διεύθυνσης : Αλλαγή Ταχυδρομικής Διεύθυνσης γίνεται μετά από αίτημα του πελάτη γραπτώς ή προφορικώς ή και με προσωπική παρουσία του πελάτη στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων (πχ εταιρειών) η αλλαγή γίνεται μετά από επιστολή   σφραγισμένη και υπογραμμένη από μέτοχο ή Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο άτομο που αντιπροσωπεύει νομικά την εταιρεία. 

 

Διόρθωση ονόματος :  Γίνεται μετά από λανθασμένη καταχώρηση ή λόγω αλλαγής ονόματος/επιθέτου, αφού ο πελάτης παρουσιαστεί μαζί με την ταυτότητα του σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης της ΑΗΚ. Για αλλαγή ονόματος εταιρείας ο πελάτης χρειάζεται να παρουσιάσει πιστοποιητικό μετονομασίας της εταιρείας  και πιστοποιητικό μετόχων.

 

Νέα τηλέφωνα επικοινωνίας : Γίνεται μετά από γραπτή ή προφορική επικοινωνία σε ένα από​ τα  Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών 

Τροποποίηση  Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης του πελάτη ή καταχώρηση νέας Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης του πελάτη : Γίνεται για παραλαβή του λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετική αίτηση ​που ​απο στέλλεται με φαξ ή email ή παραδίδεται στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ.