Διασυνδέσεις εναέριο και υπόγειο δίκτυο μεταφοράς

  • ​Υλοποίηση μελετών για εγκαθίδρυση/αναβάθμιση εναέριων γραμμών και υπόγειων καλωδίων Μεταφορά

  • Σχεδιασμός και υποστήριξη των κατασκευών των γραμμών Μετα​φοράς 

  • Διαχείριση διαγω​νισμών σχετικά με εναέρια και υπόγεια δίκτυα Μεταφοράς και τοπογραφικού εξοπλισμού, (ετοιμασία προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών, εργοστασιακοί έλεγχοι εξοπλισμού κ.λπ.) 

  • Συντονισμός συντήρησης εναέριου και υπόγειου δικτύου Μεταφοράς, (συμπεριλαμβανομένης θερμογραφίας εναερίων γραμμών)

  • Ετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού της Μεταφοράς 

  • Εξυπηρέτηση των αναγκών του τμήματος παραγωγής σε θέματα τοπογραφίας 

  • Υποστήριξη των Περιφερειών σε θέματα χωρομετρήσεων και σχεδιασμού γραμμών διανομής ​